Hans Öhrn ger sig in i debatten: Ställ de skyldiga till svars

Jag minns i slutet av 1990-talet när vi inom “solidaritetsrörelsen” skrev brev till handelsminister Pagrotsky och varnade för konsekvenserna av MAI-avtalet. (Ungefär samma sak som TTIP i dag) Vi sa att ett MAI-avtalet skulle slå undan fötterna för en spirande industrin i bland annat Afrika och krävde att missgynnade nationer skulle få rätt att skydda sin industri. En ytterligare av-industralisering skulle öka misären och tvinga fler människor att fly, hävdade vi.  I sitt käcka svar framhöll Pagrotsky att han och socialdemokraterna alltid hade stått för ett öppet samhälle och öppna gränser och att vi som inte höll med förmodligen hade Nordkorea som samhällsideal.

I ett betänkande 1997/98:NU13 förtydligade sig Pagrotsky:

I betänkandet behandlas en rad handelspolitiska frågeställningar med
tyngdpunkten lagd på de prioriteringar som bör gälla för det svenska agerandet i WTO och EU, liksom för förhandlingarna inom OECD om ett nytt multilateralt investeringsavtal (MAI). Samtliga motioner avstyrks.
Utskottet understryker att Sverige även fortsättningsvis aktivt bör delta i
ett systematiskt arbete för att befästa och stärka förtroendet för det
multilaterala handelssystemet, liksom för WTO. Det sägs att frihandel är en av
de viktigaste förutsättningarna för näringslivets tillväxt och konkurrenskraft.
Utskottet erinrar om att både Sverige och EU i WTO:s arbete med handel och
miljö verkar för att handelsregelverket skall kunna stödja handelsbegränsandenåtgärder vidtagna inom ramen för miljökonventioner. I djurskyddsfrågorna utgår utskottet från att regeringen inom ramen för EU-samarbetet inför de kommande WTO-förhandlingarna fortsatt framhåller betydelsen av bättre djurskydd och humanare djurtransporter som en viktig del i handelspolitiken.

Miljön tänkte Pagrotsky på för med miljöklausuler i handelsavtalen skulle industrier i Afrika tvingas slå igen till fromma för svenska industrialister och deras ökade exportprofiter. Och djuren tänkte han också på  – av samma skäl.

Men människorna, dem glömde Pagrotsky

Om det nu skulle råka komma människor till Sverige i form av en flyktingvåg kanske den också sveper fram över Saltsjö-Boo. Då skulle den socialdemokratiska handelspolitik få ett mänsklig ansikte även för Pagrotsky.