Remissvar, Avtal med Nato om värdlandsstöd

Registrator: Försvarsdepartementet
Postadress: 103 33 Stockholm

Er referens: Ds 2015:39

28 september 2015

Remissvar på: Försvarsdepartementets promemoria om ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd”, Ds 2015:39

Folket i Bild/Kulturfront, Stockholm avstyrker att Sverige antar ”Samförståndsavtal med NATO”, promemoria 2015:39, liksom att införa de ändringar i lagstiftningen som följer eftersom vi  anser att det i avtalet saknas en realistisk helhetsbedömning av konsekvenserna för Sveriges säkerhetspolitiska läge.

Den förra svenska regeringen undertecknade avtalet med NATO den 4 september 2014. För närvarande väntar det på att godkännas av Riksdagen.
Avtalet ska enligt promemorian träda i kraft den 1 juli 2016 tillsammans med lagändringar som krävs för avtalet ska kunna tillämpas.

Ingenstans i promemorian finns en allsidig analys av de säkerhetspolitiska konsekvenserna av avtalet. Promemorian talar uteslutande om förmodade förbättringar för Sveriges framtida säkerhet, men  antyder inget om negativa konsekvenser av att Sverige med underskrivet avtal blir än mer nära associerad med militäralliansen.
Vi anser att det utifrån vårt geostrategiska läge finns stora säkerhetspolitiska risker för Sverige
inbyggda i avtalet.

Ett godkännande av avtalet betyder sannolikt att NATO:s motståndare (Ryssland) börjar planera sina framtida operationer utifrån förutsättningen att Sverige tillhör motståndarnas läger.
Men Sverige får inte genom sitt agerande internationellt bidra till att östersjöområdet  blir en av  huvudfronterna mellan Ryssland och NATO. Vi får inte placera oss i ett läge  där vi i en eventuell framtida militär konflikt mer eller mindre blir tvungna att dras med från början.

Ingenstans i promemorian nämns frågan om kärnvapen. För NATO ingår kärnvapen som en integrerad del av strategin, men Sverige har i sitt agerande kring samförståndsavtalet inte utverkat löfte att slippa få kärnvapen stationerade i vårt land. Detta är säkerhetspolitiskt  ansvarslöst då detta massförstörelsevapen på svensk mark bl a ökar risken att  kärnvapen  riktas emot oss i en framtida konflikt.

Den trygghet som Sveriges närmande till NATO förmodas ge bygger därtill  på orealistiska antaganden att Sverige vid en kris kommer att få massivt bistånd från resten av NATO, framför allt från USA.
I praktiken är det ett osäkert antagande.

SLUTSATS

Ett fokus för svensk säkerhetspolitik måste vara åtgärder för ökad avspänning, åtgärder som minimerar risken att Sverige över huvud taget dras in i krig.
Om Sverige skriver under ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd”, ser vi det som en uppenbar risk att ett sådant svenskt agerande tvärtom ökar spänningen och ökar risken för att vi automatiskt dras in i kommande eventuellla krig.

Vi säger ja till ett alliansfritt Sverige,  nej till att vi närmar oss Nato än mer och nej till Samförståndsavtalet.

Därför avstyrker styrelsen i Folket i Bild/Kulturfront, Stockholm att Sverige antar promemorian –  ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd”, Ds 2015:39 Ds 2015:39.

/Styrelsen i Folket i Bild/Kulturfront, Stockholm
genom Lars Forsberg, ordf