KI-skandalen, del II: Inte jag! sa universitetskanslern

– Det var inte jag som tog beslutet eller skrev på pappren när Macchiarini rekryterades, säger Harriet Wallberg. Jag hade andra uppgifter den dagen. Jag hade den kinesiska hälsoministern på besök. […]

– Ärendet bereddes i rekryteringsutskottet som går igenom alla ansökningshandlingar och tittar på meriter. Så lämnar de ett förslag som rektor eller prorektor tar beslut om. Prorektor på den tiden var Jan Andersson. Han skrev på.” (DN 2016-02-06 )

Oavsett vem som skrev på vilket papper står det klart att Wallberg-Henriksson, samt den dåvarande sjukhusdirektören för Karolinska universitetssjukhuset Birgir Jakobsson, i oktober 2010 kom överens om att Paolo Macchiarini skulle anställas under tre år som gästprofessor vid KI och överläkare vid KS. Dokumentet (Dnr KI 3234/10-236) finns här: .

Man får onekligen intrycket att vår universitetskansler söker spela ned sin roll i skeendet.

Anställningen av Paolo Macchiarini var knappast ett rutinärende. I juni 2010 hade 14 KI-forskare, bland dem ett antal ledamöter av KI:s Nobelkommitté, undertecknat ett rekommendationsbrev till förmån får Macchiarini. I brevet, ställt till KI:s rekryteringsutskott, framfördes samtidigt ett önskemål, som får förmodas vara mindre vanligt:

”För framgång krävs också att beslutsvägar inom Karolinska institutet och Stockholms läns landsting kortas. Frågeställningar i kliniken skall snabbt kunna angripas i olika experimentella modeller. Lika viktigt, om än mer svåruppnåeligt, är att de svar som på så sätt framkommer utan fördröjning kan läggas till grund för etablering av nya, moderna och effektiva behandlingsmetoder.”
(Dagens Medicin 2016-02-02)

Men Macchiarin-skandalen visar med all önskvärd tydlighet viken tunn is man ger sig ut på när ett regelverk, som tillkommit för att skydda patientsäkerheten, åsidosätts.

En fråga, som ännu inte fått ett tillfredsställande svar, är hur Paolo Macchiarini över huvud taget kunde rekryteras till KI?

Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, skriver följande om saken i en sin kommande bok, ”Regenerativ Medicin på Avvägar”:

”Hur denna rekrytering gått till är till stora delar höljt i dunkel. Den som var ansvarig för värvningen var dåvarande rektorn Harriet Wallberg, idag universitetskansler. Enligt uppgift ska hon ha hört Macchiarini föreläsa om sitt arbete och efter det ha startat en diskussion med honom som snabbt ledde fram till en inbjudan om att komma till KI som gästprofessor. Men hur denna överläggning gick till och hur beslut togs om att inrätta tjänsten samt att tillskjuta de övriga resurser som krävdes för denna finns det alltså dåligt med skriftlig dokumentation om.” (Newsvoice 2016-02-07)

Om detta visar sig vara en riktig beskrivning av Wallberg-Henriksson agerande har hon till DN givit vilseledande uppgifter om sin roll i affären. Hon kan då omöjligen stanna kvar som universitetskansler.

 

Del II i Per-Olov Källs granskning av KIs anställning av Paolo Macchiarini. Del I hittar du här