Barnperspektiv saknas i lagrådsremiss om asyl

Föreningen BRIS, Barnens rätt i samhället,  mot regeringens förslag i den nya lagrådsremissen ”Begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige”. Och det är bara en av de instanser som totalsågar den socialdemokratiska regeringens förslag – Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen och Justitiekansler är bara några i raden.

– Barnkonsekvensanalysen är obefintlig, säger Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt vid Uppsala Universitet, till Sveriges Radio.

Vi tycker att det är oerhört anmärkningsvärt med ett förslag som så tydligt går emot barnkonventionen och barns mänskliga rättigheter.
Emma Bennwik, barnrättsspecialist på BRIS

Förslagen står i direkt strid med FN:s konvention om barnets rättigheter och skulle den tillfälliga lagen träda i kraft måste barn och barnfamiljer helt undantas, anser BRIS.

– Vi tycker att det är oerhört anmärkningsvärt med ett förslag som så tydligt går emot barnkonventionen och barns mänskliga rättigheter, säger Emma Bennwik, barnrättsspecialist på BRIS, till Arbetaren.

1990 infördes barnkonventionen som förpliktigar Sverige att ansvara för att alla barn inom landets gränser får sina rättigheter tillgodosedda, vare sig de är födda inrikes eller utrikes.

Sveriges riksdag ska rösta om det nya förslaget i slutet av månaden. BRIS har gått ihop med andra instanser i hopp om att påverka utlåtandet.

– Vi har skrivit ett remissutlåtande, och haft möte med andra aktörer i civilsamhället där vi pratat om hur vi kunde stoppa att förslaget träder i kraft, säger Emma Bennwik.