1–2 april: Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2016 i Göteborg med tema HEM

1–2 april: Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2016 i Göteborg med tema HEM

Den franska för­fat­ta­ren och teo­re­ti­kern Hélène Cix­ous menar att hen­nes skri­vande har sitt ursprung i en känsla av att vara annorlunda, ett till­stånd av främ­ling­skap eller icke-tillhörighet. Hon säger att språ­ket är hen­nes hem­land och att det är så för alla författare.

Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val arbe­tar årli­gen med ett tema där vi när­mar oss lit­te­ra­tu­ren från olika håll. Uti­från det aktu­ella temat utfors­kar vi vad lit­te­ra­tur är och kan vara, under­sö­ker dess roll i sam­häl­let och upp­täc­ker dess möj­lig­he­ter som kun­skaps­form. Årets fes­ti­val arbe­tar med temat HEM uti­från möj­lig­he­ten att lit­te­ra­tu­ren kan vara en sådan plats men också iscen­sätta sådana plat­ser. Vi under­sö­ker hur hem­mets fram­trä­del­se­for­mer i lit­te­ra­tu­ren kan se ut genom valda ned­slag i såväl sam­tida lit­te­ra­tur som exem­pel häm­tade ur lit­te­ra­tur­histo­rien och sam­ta­lar kring temat hem uti­från histo­riska, soci­ala, poli­tiska, mate­ri­ella och este­tiska utgångs­punk­ter. Temat gri­per bland annat in i frå­gor om iden­ti­tet och hem­ma­hö­rig­het, exil och främ­ling­skap, språk och över­sätt­ning, plats och rörelse /förskjutning. Med temat hem vill vi aktu­a­li­sera per­spek­tiv kring migra­tion, flykt, gräns­drag­ningar och ute­stäng­ande gemen­skap som präg­lar den histo­riska verk­lig­het som vi lever i.

Se hela pro­gram­met för Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2016 HÄR
Läs mer om text­mäs­san och vilka som del­tar HÄR
Följ pro­gram­släpp med mera på FB-eventet HÄR

Varmt väl­komna!
// Arbets­grup­pen för Tex­tival Lit­te­ra­tur­festivl
The­rese Ytter, Agnes Berg, Victo­ria E Kiss, Stina Nilss, Tove Niska­kari, Anna Mattisson

Kon­takt: info@textival.se
FB: www.facebook.com/Textival