Humanitär hjälp till Ukraina från påven

Enligt den apostoliske nuntien i Ukraina, ärkebiskop Claudio Gugerotti, har påve Franciskus beslutat att samla in medel för humanitär hjälp till Ukraina. Söndagen den 3 april, före recitationen av ”Regina caeli”, talade påven om Ukraina och då särskilt om dem som drabbats av kriget. Han meddelade då att alla kyrkor i Europa skall samla in medel för detta ändamål söndagen den 24 april. Catholic Media Center har bett nuntien om en kommentar.

Ers excellens, i slutet av februari och i mars besökte ni östra Ukraina. Vilka intryck fick ni då?

Jag gjorde två resor till stridszonen. Den första gick till Charkov, Djnepopetrovsk, Kramatorsk och Slovjansk. Den andra, vid påsktid, gick till Donetsk. Mina intryck var ytterst nedslående. Förutom det rent fysiska lidandet råder det smärta, fruktan, hat, en känsla av maktlöshet och instabilitet. Ett exempel på detta var raderna med lidande gamla kvinnor, som gick i regnet långa vägar för att komma till kontrollpunkter för att få pengar och sedan vandra hem igen. Jag minns ett barn som förlorat sin förmåga att läsa och skriva och ett annat barn som satt och sov i en stol för att det inte fanns någon säng åt honom. Jag minns en ung soldat på ett sjukhus, där han fått ett ben amputerat, som grät och sade att hans nerver var slut, han klarade inte av kriget längre. Och så skottsalvorna som ljöd hela natten. Det har pågått länge.

Befolkningens hela liv har förstörts, den fysiska och moraliska grunden är ödelagd. Det finns emellertid en åstundan att undkomma dessa fasor. Man ser små personliga initiativ och verksamhet som bedrivs av solidaritetsgrupper och lyckas erbjuda hjälpinsatser. Man ser exempel på stor styrka, trots det våld människorna utsätts för.

Berätta om ert senaste möte med påven. Vilka ämnen talade ni om?

Under mitt senaste möte med påve Franciskus diskuterade vi hur han skulle kunna bli närvarande bland så många lidande människor i Ukraina, få dem att känna hans värme och respekt för dem, samt hans önskan göra allt som över huvud taget är möjligt för att verka för freden. Under mötet berättade han om den samfällda aktion han utlyst till den 3 april för hela världen. Han förklarade för mig att han med denna gest ville dra världens uppmärksamhet till situationen i Ukraina och uppmuntra alla på alla nivåer att arbeta för återupprättandet av fred, lag och ordning.

Vilka kommer mera specifikt att åtnjuta detta bistånd?

Hjälpen är främst avsedd för dem som lider av våldet i öster, både de som stannat kvar i områdena och de som lämnat och tvingats flytta till regeringskontrollerade områden. Påven vill inte göra åtskillnad mellan katoliker, icke-katoliker och icke-troende. Alla som lider nöd skall ha tillgång till hjälp.

Hur kommer hjälpen att distribueras?

Ännu vet vi inte detaljerna om hur detta skall ordnas. Statssekretariatet och det påvliga rådet ”Cor unum” har hand om det. Påven skulle vilja att det största antalet religiösa grupper, såväl katolska som icke-katolska, ville ange vad som bör prioriteras. Om de kommer överens och behoven kan fastställas, kommer de nödvändiga besluten att fattas. Påven kommer att hållas underrättad direkt från Ukraina och han kommer att stödja sin höge representant i detta sammanhang. Påven har i själva verket redan avsatt en stor summa pengar, som skall läggas till i form av donationer, som samlats in i kyrkorna i Europa och klargöra att Europa ställer upp för Ukraina och att Ukraina är porten till Europa.

Religious Information Service of Ukraine, 2016-04-07