Uppskjuten revision avslöjar intern strid i Vatikanen

En uppskjuten revision av Vatikanens finanser från en stor revisionsfirma riktar strålkastarljuset mot en livlig debatt inom Vatikanens väggar om maktbalansen mellan främst två centrala myndigheter, statssekretariatet och det nyinrättade ekonomisekretariatet. Dispyten är på sitt sätt resultatet av den reform av kurian [Vatikanens förvaltning – övers. anm.] som påven Franciskus har påbörjat.

Den internationella revisionsfirman Pricewaterhouse Cooper (PWC) anlitades i december av ekonomisekretariatet för att revidera bokföringen i Vatikanens 120 myndigheter för att se huruvida dessa lever upp till internationell redovisningssed. Revisionen avbröts den 12 april av statssekretariatet [Vatikanens centrala samordningsorgan – övers. anm.] som, bland annat genom ett brev från kardinalstatssekreterare Pietro Parolin själv, hävdade att den inte följde korrekta rutiner. Varken uppskovet eller statssekretariatets inblandning har bekräftats av Heliga stolens pressavdelning. Däremot har en talesman för ekonomisekretariatet sagt att dess chef, kardinal George Pell, blivit överraskad av statssekretariatets intervention men utgår från att ”PWC:s arbete snart kommer att återupptas efter diskussion och klargöranden”.

Turerna runt den uppskjutna revisionen avslöjar en pågående diskussion inom Vatikanens väggar om kompetensen för de nyinrättade organen för ekonomi och finanskontroll. Statssekretariatet sägs kämpa för att upprätthålla sin centrala position inom kurian efter att det har utsatts för konkurrens i samband med inrättandet av ekonomisekretariatet 2014. Detta har som uppgift att utöva den samlade finansiella översikten över all verksamhet i Vatikanstaten och den Heliga stolens institutioner. Det sägs också att påven Franciskus stegvis har velat minska statssekretariatets makt. Å andra sidan uppges arbetet för det nya ekonomisekretariatet ha saktats ned redan i samband med att dess statuter skulle fastställas, efter motstånd från flera andra håll inom kurian.

Dock uppger personer med insikt i processerna att det är alltför förenklat att beskriva läget som en kamp mellan en dunkel italiensk byråkrati och en öppen anglosaxisk stil, vilket en del engelskspråkiga medier har påstått. Ambitionerna att öka den finansiella transparensen och det ekonomiska ansvarstagandet i Vatikanen har alltid mött motstånd, och kardinal Pells nya ekonomisekretariat har helt enkelt blivit ett nytt tydligt mål för detta. Enligt en källa till den engelskspråkiga, katolska nyhetstjänsten CNA kommer det starkaste egentliga motståndet från mellanchefsnivå inom de olika Vatikan-departementen, medan de högsta cheferna utnyttjar detta för att stärka sina egna positioner.

I fråga om den nu uppskjutna revisionen sägs statssekretariatet ha betonat att Vatikanen är en suverän stat och inget företag, och att det därför inte kan vara lämpligt att dess finanser utsätts för utomstående granskning. Eftersom den Heliga stolen historiskt har kämpat hårt för att bli oberoende från världsliga intressen och makter, för att säkerställa att kyrkan kan agera helt självständigt i världen, utan hänsyn till annat än sin tro och lära, har kritiken i sak, bortsett från enskilda maktintressen, också fått internt stöd på flera håll i Vatikanen. Kardinal Pell sägs samtidigt vara övertygad om att det går att förena en förtroendefull finansiell transparens med det som krävs för att säkerställa Vatikanstatens och Katolska kyrkans självständighet. Den nu uppkomna internstriden sägs vara det första bakslaget för påven Franciskus kuriareform. Om konflikten inte kan lösas kan andra delar av reformen för minskad byråkrati och ökad öppenhet och effektivitet, riskera att försenas eller försvåras.

Catholic News Agency, 2016-04-25