Ny studie: Gå regelbundet i kyrkan – lev längre!

Många amerikaner uppger att de går i kyrkan eftersom det ger deras liv trygghet och andlig riktning. En ny studie visar att regelbundna kyrkbesök också kan öka livslängden. Detta rapporterade flera olika amerikanska nyhetstjänster, bland annat CBS och CNN, härom veckan. En grupp forskare har gått igenom data från nära 75 000 medelålders kvinnliga sjuksköterskor över hela USA, som en del av en särskild 20-årig studie av sjuksköterskors hälsa. Deltagarna har vart fjärde år mellan åren 1992 och 2012 fått svara på enkätfrågor om olika aspekter av sina liv, bland annat om huruvida de regelbundet besöker gudstjänster.

Resultaten visar att kvinnor som besökte kyrkan mer än en gång i veckan löpte 33 procents lägre risk att dö under perioden som undersökningen omfattade, jämfört med dem som uppgav att de aldrig gick i kyrkan. Men också ett mer lågfrekvent kyrkbesökande hade tydligt samband med lägre dödsrisk eftersom kvinnor som deltog i gudstjänster en gång i veckan eller mindre än en gång i veckan uppvisade 26 respektive 13 procents lägre risk att dö under undersökningsperioden.

Det visade sig att kvinnor som regelbundet deltog i gudstjänster hade ett större socialt skyddsnät, var mer optimistiska, blev deprimerade i mindre utsträckning och rökte i mindre utsträckning. Dessa skillnader hävdar forskarna emellertid att de tagit med i beräkningen när de kalkylerat sambandet med just gudstjänstdeltagande.

Forskarna kan inte säga exakt vad det är med gudstjänstdeltagande som påverkar livslängden eller om det finns dolda, indirekta samband med andra fördelar som kommer av ett regelbundet gudstjänstliv. Men en av undersökningsledarna, Tyler J. VanderWeele som är professor i epidemiologi vid Harvard T.H. Chan School of Public Health spekulerade i tidskriften JAMA Internal Medicin, som ursprungligen publicerade studien, att det kan handla om att regelbundet gudstjänstliv medför ökad självdisciplin eller en erfarenhet av mening och syfte i livet vilket i sin tur kan påverka annat som avgör livslängden. Han kunde definitivt slå fast att i ett regelbundet gudstjänstliv ”överväger fördelarna före potentiella nackdelar” som skulle kunna vara exempelvis skuldkänslor, oro eller intolerans.

De flesta kvinnorna i studien var protestanter eller katoliker, varför det inte går att säga något om hur livslängden påverkas av tillhörighet till en annan kristen trosinriktning eller till en annan religion. Inga liknande jämförelser finns heller för män även om många andra studier har pekat på allmänna positiva effekter av religiös tro och praktik, i alla befolkningsgrupper. Men just inverkan på livslängd har inte studerats på motsvarande sätt tidigare. Kritiker har påpekat att sambanden kan påverkas av att exempelvis personer som redan har bättre hälsa deltar oftare i gudstjänster eftersom de har möjlighet att ta sig till kyrkan för att de är mer mobila. Mot detta hävdar forskarna bakom den nu aktuella studien att de har haft möjlighet att följa deltagarna under så många år och därför kunnat se vad som egentligen kommer först, religiös aktivitet eller annat.

CBS Local Philadelphia, 2016-05-16