Kallelse till årsmöte

MEDUSA – Föreningen för en svensk antiktidskrift kallar till årsmöte för 2015 Torsdagen den 19 mars 2015, kl. 18.00, Antikens kultur och samhällsliv, Wallenberglaboratoriet, Stockholms universitet, sal 435. Anmälan om deltagande görs senast torsdagen den 12 mars till Anna Lindblom via: annazons@hotmail.com

Logotyp för tidskriften Medusa

Logotyp för tidskriften Medusa

Dagordning
§1 val av ordförande och sekreterare för mötet
§2 val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötets ordförande justera protokollet
§3 godkännande av och kallelse och dagordning
§4 framläggande av verksamhetsberättelse
§5 framläggande av revisionsberättelse
§6 fastställande av resultat- och balansräkningar
§7 frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§8 val av ordförande
§9 val av övriga styrelseledamöter
§10 val av revisor
§11 utseende av valberedning
§12 bestämmande av prenumerationsavgift  för nästkommande verksamhetsår
§13 eventuella frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet
§14 övriga frågor