BiS manifest för det antirasistiska biblioteket

Som en fortsättning på BiS program Det rättvisa biblioteket – framtidens bibliotek har BiS diskuterat fram ett program för att motverka rasism och diskriminering.

Rasism, oavsett om den tar sitt uttryck i dolda strukturer eller vardagsrasism, existerar överallt i samhället och stannar inte vid bibliotekets tröskel. Vad gäller bibliotekens arbete så kan det handla om frågor som bemötande, urval och representation.

Just rätten till biblioteket och bibliotekets verksamhet är en central fråga. Där lyfter vår bibliotekslag fram det viktiga att all biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla – obundet av hudfärg, etnicitet, tro eller kultur.

Antirasism handlar också om makt, normer och privilegier. En antirasistisk analys måste se att rasismen separerar människor utifrån deras kroppar och utseende – och att dessa olika grupper har förutsättningar baserade på normer och strukturer i samhället. Att förändra verksamheter till att bli mer antirasistiska innebär att positioner och privilegier rubbas. Detta eftersom de strukturer som gynnar en grupp framför en annan måste försvinna.

Biblioteken måste tydligare ta ställning mot rasism. ”Verksamheten i form av biblioteks- och informationstjänster för kulturellt och språkligt heterogena samhällen är central, inte något ’separat’ eller ’extra’.” (IFLA/UNESCO) BiS vill att ett antirasistiskt perspektiv ska genomsyra bibliotekens verksamhet på alla nivåer.

Läs BiS manifest för det antirasistiska biblioteket